Khảo sát xây dựng

KHẢO SÁT

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

BÁO GIÁ

TIẾN HÀNH THI CÔNG

KIỂM TRA NGHIỆM THU

BÀN GIAO

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng là bước đầu tiên trong trình tự thực hiện khảo sát xây dựng. Điều 26, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau: 

1.Mục đích của nhiệm vụ khảo sát 

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

2.Chủ thể lập nhiệm vụ khảo sát 

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập.

Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trong các trường hợp khảo sát khác, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân trực thuộc có đủ điều kiện năng lực lập, thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông qua việc trực tiếp ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện cả công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng.

3.Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: Mục đích khảo sát xây dựng; phạm vi khảo sát xây dựng; yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng; sơ bộ khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng (nếu có); thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.

4.Các trường hợp sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng 

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

+ Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;

+ Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.

5.Yêu cầu khi lập nhiệm vụ khảo sát ở bước thiết kế xây dựng 

Khi lập nhiệm vụ khảo sát ở bước thiết kế xây dựng sau thì phải xem xét nhiệm vụ khảo sát và kết quả khảo sát đã thực hiện ở bước thiết kế xây dựng trước và các kết quả khảo sát có liên quan được thực hiện trước đó (nếu có).