Tiến hành kiểm tra nghiệm thu

KHẢO SÁT

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

BÁO GIÁ

TIẾN HÀNH THI CÔNG

KIỂM TRA NGHIỆM THU

BÀN GIAO

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

KIỂM TRA NGHIỆM THU:

  • Căn cứ nghiệm thu là các bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt; các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến công trình dân dụng đã được hai bên thống nhất; sản phẩm hoàn thành của hạng mục công việc.
  • Các Bên tiến hành nghiệm thu theo từng giai đoạn thi công, từng hạng mục công việc phát sinh (nếu có). Chủ Đầu Tư hoặc Đại diện Chủ Đầu Tư tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng công việc thực hiện của Nhà Thầu và thông báo bằng văn bản cho Nhà Thầu về bất kỳ sai sót nào được tìm thấy. Việc nghiệm thu được thực hiện tối đa không quá 48 giờ kể từ khi Nhà Thầu thông báo nghiệm thu. Trường hợp Chủ Đầu Tư không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho Nhà Thầu. Trường hợp Chủ Đầu Tư không có mặt hoặc không có ý kiến hoặc không phản hồi bằng văn bản trong thời hạn 3 ngày trên thì khối lượng công việc, giai đoạn thi công được xem như đã nghiệm thu và Nhà Thầu chuyển sang bước thi công tiếp theo.
  • Sau khi công trình đủ điều kiện, hai Bên lập biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình theo Hợp đồng. Nếu công việc còn một số tồn đọng, sai sót nhỏ không làm ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình thì những tồn đọng này sẽ được ghi nhận trong Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình. Nhà Thầu có trách nhiệm khắc phục, hoàn thành những tồn đọng này trong thời hạn ngắn nhất sau khi bàn giao công trình.